FULL DE DECLARACIÓ D’ACCIDENT

  FEDEREACIO CATALANA D’ATLETISME

  Núm de PÒLISSA: 122569

  Persona que omple la declaració:

  Responsabilitat/funció:

  Data de la fitxa

  1. IDENTIFICACIÓ DE L'ASSEGURAT

  Nom Entitat

  Adreça (complerta):

  Responsable de l'entitat

  Núm. Pólissa

  Tipus Pólissa

  2. IDENTIFICACIÓ DEL SINISTRE

  Tipus de sinistre

  LlocSinistre

  Data i hora:

  3. IDENTIFICACIÓ DEL PERJUDICAT

  Nom i cognom

  Adreça del perjudicat

  Telèfon

  NIF

  Relació amb l'assegurat

  4. DESCRIPCIÓ DELS FETS

  Cal que feu una descripció de la forma i circumstàncies en que es van produir els fets i de les
  seves causes:

  5. DESCRIPCIÓ DE LES LESIONS I/O DANYS PRODUÏTS (breu descripció)

  6. ESTIMACIÓ DELS COSTOS ECONÒMICS (si es poden valorar)

  7. PERSONES IMPLICADES O TESTIMONIS DELS FETS

  Cal que en faciliteu els següents dades de les persones implicades en la ocurrència dels fets o
  que hagin estat present quan van passar: nom i cognoms i telèfon de contacte (molt
  important), i quina és la seva implicació en els fets.

  8. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA

  Cal que en faciliteu els següents dades de les persones implicades en la ocurrència dels fets o
  que hagin estat present quan van passar: nom i cognoms i telèfon de contacte (molt
  important), i quina és la seva implicació en els fets.

  Atestat (de la policia local, mossos d’esquadra, etc.)DenúnciaReclamació d’algun familiar derivada dels fetsReclamació d’un tercer perjudicat pels fetsInforme/explicació del responsable de l’activitatInforme mèdic/hospitalPressupost d’objectes danyatsFactures o rebuts de l’objecte/s sinistratsAltres (especificar ):


  Els documents que s'adjunten s'haurán d'enviar a ripolletua@gmail.com amb l'assumpte: Documentació declaració accident (EL SEU NOM)

  9. OBSERVACIONS

  He llegit i accepto el reglament intern del Ripollet Unió Atlètica.
  Autoritzo la publicació de dades i imatges del meu fill/a a la web oficial i Xarxes socials del Ripollet Unió
  Atlètica.
  Autoritzo que s’incloguin les meves dades a la base de dades del Ripollet Unió Atlètica d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de data 13/12 de protecció de dades de caràcter personal.

  Signatura de la persona que ha omplert aquesta declaració i segell de l’entitat.
  Firmar